หมอโรคจิตต้องอยู่กับคนโรคจิตอย่างเดียวหรอไงมีสาขาอื่นหรือเปล่า

Health-Knowledge-kind
หมอด้านจิตวิทยามี 6 สาขาด้วยกันแต่กันตามแต่ละสาขาเอกมี จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการปรึกษาและ จิตวิทยาการแนะแนว
1.จิตวิทยาคลินิก งานส่วนใหญ่จะอยู่กับคนไข้ในโรงพยาบาลและเป็นนักจิตวิทยาตามสถานพินิจหรือ ศาลประเมินผู้ต้องหาแต่จะต้องทำการสอบใบประกอบโรคศิลป์ก่อนถึงจะสามารถเปิด คลินิกเองได้แต่จากที่สังเกตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเปิดเป็นของตัวเองซัก เท่าไหร่นัก
2.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ด้านนี้จะประยุกต์ใช้เกี่ยวกับบริหารบุคลากรเพื่อให้เกิดการทำงานที่มี ประสิทธิ์ภาพในการทำงานสูงสุด มีการจัดฝึกอบรมพนักงานได้ตำแหน่งนี้จะเป็นฝ่ายบุคคลในองค์กรต่างๆนั้นเอง
3.จิตพัฒนาการ เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์นั้นเองโดยไม่ได้เน้นว่าวัยไหนแต่เป็นทุกเพศทุก วัยเพื่อหาวิธีที่จะทำให้คนๆนึงนั้นสามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่าง เต็มที่ซึ่งมีผลกับการพัฒนาด้านอื่นๆตามมาด้วยเช่นกัน
4.จิตวิทยาสังคม จะคลายกับจิตวิทยาคลินิกต่างกันตรงที่จะใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่าจิตวิทยา คลินิกและ ค่อยป้องกันปัญหาไม่ใช่รักษาคนไข้โดยตรง ดูและศึกษาความเกี่ยวของกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
5.จิตวิทยาการปรึกษา ขึ้นว่าการปรึกษานั้นก็บอกโดยตรงอยู่แล้วให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาไม่ได้ทำ การรักษาคนไข้เหมือนจิตวิทยาคลินิก เน้นมองปัญหาของผู้ที่มาปรึกษาเพื่อให้เค้านำไปปรับปรุงและใช้ในชีวิตประจำ วันได้โดยเหมือนคนปกติทั่วไป เช่น คนที่คิดสั้น คนที่มีปัญหาชีวิตหาทางออกไม่ได้
6.จิตวิทยาการแนะแนว จะเรียนไปทางแนะแนวเป็นอาจารย์แนะแนวในโรงเรียน เช่นหลักการแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน หรือความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กนักเรียนแต่ละคนที่มีความต้องการพิเศษจะคนอื่น เช่นเด็กที่มีปัญหาต่างๆ ซึ่งบางท่านก็จะเป็นอาจารย์ปกติแต่อาจจะได้รับการผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมมา
    สรุปแล้วนักจิตวิทยาไม่ได้มีหน้าที่อยู่แค่กับคนไข้อย่างเดียวเท่านั้นเสมอ ไปยังมีอีกหลายวิชาเองที่ให้เลือกศึกษาได้ซึ่งถ้ากลัวคนคนไข้หรือที่เรา เรียกว่าคนบ้านั้นก็ลองดูด้านอื่นได้ว่าสนใจแบบไหนจบมามีงานทำแน่นอน